Tradueix

jueves, 21 de mayo de 2009

Connectar ORACLE i SQL Server

Objectiu final: Accedir mitjançant un DBLINK d'Oracle a una altra bbdd SQLServer.

Material:

 • Fedora Core 5 o superior
 • Oracle 10g (10.2.0) per a Linux
 • SQL Server 2000
Necessitarem:
Instal·lar el unixODBC
 1. Baixar el unixODBC d'aquesta adreça
 2. copiar el fitxer unixODBC*.tar.gz a un directori de treball /home/oracle per exemple
 3. # gunzip unixODBC*.tar.gz
 4. # tar xvf unixODBC*.tar
 5. # cd unixODBC*
 6. # ./configure –prefix=/usr/local –enable-gui=no
 7. # make
 8. # make install
Instal·lar el driver FreeTDS
 1. Baixar el driver de www.freetds.org. download
 2. copiar el fitxer a un directori de treball
 3. # tar -xvzf freetds-stable.tgz
 4. # ./configure –with-tdsver=8.0 –with-unixODBC=/usr/local
 5. # make
 6. # make install
Configurar el TDS
 1. Afegir al fitxer freetds.conf que es trobarà segurament a /usr/local/etc:
[test] --> nom de la connexió
host =
port = (1433 sòl ser el de SQL Server>
tds version = 8.0 (SQL Server 2000 és el 8.0 http://www.freetds.org/userguide/choosingtdsprotocol.htm)

Configurar el unixODBC

 1. Obrir el fitxer obdcinst.ini que hauria d'estar a /usr/local/etc i modificar-lo:
  [TDS]
  Description = FreeTDS driver
  Driver = /usr/local/lib/libtdsodbc.so
  Setup = /usr/local/lib/libtdsodbc.so
  Trace = Yes
  TraceFile = /tmp/freetds.log
  FileUsage = 1
 2. Obrir el fitxer odbc.ini que també hauria d'estar a /usr/local/etc i modificar-lo:
  [test]
  Driver = TDS
  Description = MS SQL Test
  Trace = Yes
  TraceFile = /tmp/mstest.log
  Servername = test
  Database =
  Port = 1433

Provar la connexió a la bbdd
 1. Executar al shell la següent comanda:
  # isql -v  
 2. +---------------------------------------+
  | Connected! |
  | |
  | sql-statement |
  | help [tablename] |
  | quit |
  | |
  +---------------------------------------+
  SQL> select * from "sysObjects";
  Si això funciona vol dir que ens hem connectat correctament
Configurar Oracle per a connectar amb MS SQLServer
 1. Crear un fitxer init.ora al directori $ORACLE_HOME/hs/admin on seria el nom de la connexió nova. Afegim en aquest fitxer les dades que apunten a la nostra connexió:
  • HS_FDS_CONNECT_INFO = el nom de la font de dades odbc (en el nostre cas test). Ha de coincidir amb el DSN
  • HS_FDS_SHAREABLE_NAME = el nom i la ruta del driver manager o driver
  • ODBCINI = el nom i ruta del fitxer de configuració del ODBC
  # This is a sample agent init file that contains the HS parameters that are
  # needed for an ODBC Agent.

  #
  # HS init parameters
  #
  HS_FDS_CONNECT_INFO = test
  HS_FDS_TRACE_LEVEL = 4
  HS_FDS_TRACE_FILE_NAME = /tmp/freetds.trc
  HS_FDS_SHAREABLE_NAME = /usr/local/lib/libodbc.so

  #
  # ODBC specific environment variables
  #
  set ODBCINI=/usr/local/etc/odbc.ini


  #
  # Environment variables required for the non-Oracle system
  #
Modificar el fitxer listener.ora
 1. Afegir un listener al fitxer de configuració listener.ora que trobem al directori $ORACLE_HOME/network/admin:
  SID_LIST_test =
  (SID_LIST =
  (SID_DESC =
  (SID_NAME = test)
  (ORACLE_HOME =)
  (PROGRAM = hsodbc)
  (ENVS=LD_LIBRARY_PATH=/lib:)
  )
  )

  test =
  (DESCRIPTION_LIST =
  (DESCRIPTION =
  (ADDRESS_LIST =
  (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=localhost)(PORT=1522))
  )
  (ADDRESS_LIST =
  (ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=PNPKEY))
  )
  )
  )
 2. Desprès de modificar el fitxer. Engenguem el nou listener amb la comanda:
  # lsnrctl start test
Modificar el tnsnames.ora
 1. Afegir la entrada nova també al tnsnames.ora:
  test =
  (DESCRIPTION=
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = )(PORT=1522))
  (CONNECT_DATA=
  (SERVICE_NAME=test)
  )
  (HS=OK)
  )
 2. Proveu la nova connexió amb la comanda:
  # tnsping test
Crear el nou database link
 1. Connectar-se a Oracle amb un usuari
  # sqlplus system@
 2. SQL> create database link sqlserverdb connect to user identified by password using 'test';
 3. I per a comprovar que ha funcionat:
  SQL> select * from sysobjects@sqlserverdb;
 4. Si la select retorna resultats és que ho hem fet correctament, evidentment.

Oracle Wars © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO